მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები

წიგნები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი
აკადემიური წერა დამწყებთათვის
დასავლეთის ქვეყნების ურბანოსოციოლოგია
პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები
არჩევნები და საზოგადოება
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია
ეკონომიკური სოციოლოგია
სოციალური მოქმედების თეორიები
ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები
დასავლეთის ქვეყნების ურბანსოციოლოგია
თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები
პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა
კულტურის სოციოლოგია
ლექციები პოლიტიკური ძალის თეორიაში
სოციოლინგვისტიკა
ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია
ლექციები პოლიტიკური ხელისუფლების თეორიაში
დემოკრატიზაცია
გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა