მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები

საკითხავი მასალები

1. ძირითადი ტექსტი

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო მოდულების კურიკულუმში ჩართული ყველა სალექციო კურსისა და სემინარის საკითხავი ლიტერატურა (readers) სასწავლო მასალების სახით. სტუდენტებისათვის აღნიშნული სასწავლო მასალები ხელმისაწვდომია ცენტრის ბიბლიოთეკაში. საკითხავი ლიტერატურის ელექტრონული ვერსიები დადებულია ცენტრის ვებ-გვერდზე და მათი ჩამოტვირთვა შეუძიათ ცენტრის მიერ ადმინისტრირებული სამაგისტრო პროგრამების სუტდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს.

2. საერთაშორისო ინგლისურენოვანი მოდული ”ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში”

 • აკადემიური წერა
 • სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია
 • თვისებრივი კვლევის მეთოდები
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
 • ეკონომიკის შესავალი
 • პოლიტიკის ანალიზი
 • ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სამართალი
 • გარდამავალი ხანის ეკონომიკა
 • სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკა
 • დემოკრატიზაციის თეორიები და პრაქტიკა
 • საბჭოთა კავშირის და პოსტ-საბჭოთა ისტორია
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები სამხრეთ კავკასიაში
 • ევროკავშირის პოლიტიკა
 • პოსტ-საბჭოთა ტრანსფორმაციის პოლიტიკა
 • განვითარების პოლიტიკა: თეორიული და ინსტიტუციური ასპექტები
 • საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია
 • საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა
 • დიპლომატია / სახელმწიფოთა საგარეო პოლიტიკა
 • კულტურა და იდენტურობა გლობალიზირებულ მსოფლიოში
 • საჯარო სექტორის სტრატეგიული მართვა
 • განვითარების პოლიტიკის ანალიზი
 • მიგრაციის პოლიტიკა საერთაშორისო პერსპექტივაში
 • სოციალური პოლიტიკა.

3. რეგიონული ინგლისურენოვანი მოდული ”გენდერი”

 • აკადემიური წერა
 • სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია
 • თვისებრივი კვლევის მეთოდები
 • რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები
 • ეკონომიკის შესავალი
 • პოლიტიკის ანალიზი
 • გენდერისა და ფემინისტური თეორის საფუძვლები
 • ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები
 • ფემინისტური ფილოსოფია
 • აგენტი, სუბიექტურობა და სოციალური ცვლილება
 • ფემინისტური თეორია ლიტერატურის შესახებ
 • კულტურა და იდენტურობა
 • გენდერი და განვითარება
 • გენდერი და მიგრაცია
 • გენდერი და ფსიქოანალიზი
 • შრომის გენდერული ასპექტები
 • გენდერი და მიგრაცია
 • კვლევითი სემინარი.

4. ქართულენოვანი მოდული ”გენდერი”

 • აკადემიური წერა
 • გენდერისა და ფემინისტური თეორიის საფუძვლები
 • გენდერის კვლევის მეთოდები
 • ფემინისტური ფილოსოფია
 • ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები
 • კვლევითი სემინარი
 • პოლიტიკის ანალიზი
 • შრომის გენდერული ასპექტები
 • სპეციალური კურსი: აგენტი, სუბიექტურობა და სოციალური ცვლილება
 • გენდერი და განვითარება
 • ფემინისტური თეორია ლიტერატურის შესახებ
 • გენდერის სოციალურ-პოლიტიკური თეორია და პრაქტიკა
 • გენდერი და მიგრაცია ამიერკავკასიაში
 • თვისებრივი კვლევის მეთოდები
 • კულტურა და იდენტურობა.
© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა