მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები

გაფართოებული სილაბუსები

გარდამავალი ხანის ეკონომიკა
English Academic Writing
რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში
ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები
გენდერი და პოლიტიკა
მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია
სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი
პოლიტიკური თეორია
კონსტიტუციის დისკურსიული ლეგიტიმაცია
პოლიტიკური თეორია და ანალიზის პრაქტიკა
ევროკავშირის პოლიტიკა
გენდერი - სოციალური და პოლიტიკური სწავლებანი
თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში
კულტურის სოციოლოგია
აკადემიური წერა
საერთაშორი პოლიტიკური ეკონომია
საერთაშორი ურთიერთობების თეორია
სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი
პოლიტიკის ანალიზი
კულტურა და მოდერნიზაცია

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა